Skip to main content

Privacy Verklaring Scepter Arbeidsbemiddeling & Advies

Scepter Arbeidsbemiddeling & Advies zorgt voor haar werknemers & opdrachtgevers en andere relaties. Het behandelen van persoonsgegevens wordt dan ook gedaan met de grootste zorgvuldigheid en tevens beveiligd conform de eisen van de wet. Mocht u ervoor kiezen om ons vrijwillige informatie te verschaffen zullen wij deze gebruiken in overeenstemming met ons privacybeleid. Middels deze privacy verklaring geeft Scepter Arbeidsbemiddeling & Advies u inzicht hoe er om wordt gegaan met uw persoonsgegevens omgaat conform de AVG-wet (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Scepter Arbeidsbemiddeling & Advies is ingeschreven aan het Kleinveld 22, 5401 ZW te Uden.

Technische informatie

Scepter Arbeidsbemiddeling & Advies verwerkt geen gegevens zoals IP-adres en datum en tijd van toegang. Scepter maakt geen gebruik van Google Analytics.

Waarom?

Het verzamelen en verwerken van uw gegevens wordt door ons gedaan om voor uitvoering van onze dienstverlening. Onder onze dienstverlening vallen bemiddeling, payroll, salarisadministratie, uitzenden, detachering, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid en personeelsmanagement.

Scepter Arbeidsbemiddeling & Advies verwerkt uw gegevens voor onderstaande doeleinden:

 1. U aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te verstrekken over onze dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en behoeften;
 2. Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht waarbij ook gebruikt gemaakt kan worden van referentiechecks, testresultaten, etc.
 3. U te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotieacties die mogelijk interessant voor u kunnen zijn daarbij aangevend dit alleen te doen wanneer u zich daarvoor heeft aangemeld;
 4. Re-integratieverplichten na te komen te te voldoen aan (vanuit de overheid opgelegde doeleinden) om personen met een grote(re) achterstand op de arbeidsmarkt aan werk te helpen;
 5. Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
 6. Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met deze opdrachtgever;
 7. Het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid waaronder training, opleiding en testen;
 8. Kwaliteitsdoeleinden zoals certificeringen;
 9. Subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen;
 10. Management Doeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;
 11. Naleving van de wet- en regelgeving te realiseren indien wij een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Welke gegevens van u worden verzameld?

Kandidaat of werkzoekende

Bij inschrijving worden onderstaande gegevens verzameld:

 • E-mailadres, NAW-gegevens en overige contactgegevens
 • Referenties en getuigschriften. Alleen indien deze in belang zijn ter beoordeling van de geschiktheid van een kandidaat
 • Leeftijd, geslacht en geboortegegevens
 • Curriculum Vitae (CV) en daarbij horende informatie;
 • Gegevens over de beschikbaarheid en verlof;
 • Informatie over door u gevolgde opleiding(en), training(en) en cursussen;
 • Overige content waarmee u uzelf voorstelt (video´s, foto´s);
 • Gegevens die hierboven niet vermeld zijn maar waarvan de verwerking vereist is of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet

Wanneer u gaat werken/heeft gewerkt of werkt voor Scepter Arbeidsbemiddeling & Advies verwerkt Scepter Arbeidsbemiddeling & Advies onderstaande gegevens aanvullend;

 • Bank- en/of rekening gironummer;
 • Nationaliteit, BSN-nummer, ID-bewijs;
 • Overige gegevens die vereist of gerelateerd zijn aan de salaris-, verzuim- en personeelsadministratie.

Persoonsgegevens worden verwerkt zover dat noodzakelijk is voor een optimale uitoefening van activiteiten en diensten. Scepter Arbeidsbemiddeling & Advies kan deze gegevens doorgeven aan (potentiële) opdrachtgevers, leveranciers, overheidsinstanties en andere bedrijven/instanties die namens Scepter Arbeidsbemiddeling & Advies diensten uitvoeren. Tevens kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven in geval wij hiertoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

Het vastleggen van bijzondere persoonsgegevens legt Scepter Arbeidsbemiddeling & Advies alleen vast wanneer dit nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen en indien daar toestemming is gegeven of is toegestaan door de wet. Onder ´bijzondere persoonsgegevens´, vallen gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens, politieke gezindheid en gezondheid.

Hoe lang worden persoonsgegevens door Scepter Arbeidsbemiddeling & Advies bewaard?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze gegevens verwerkt zijn. Daarnaast houdt Scepter Arbeidsbemiddeling & Advies zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

Indien u kandidaat bent of bent geweest bij Scepter Arbeidsbemiddeling & Advies (u heeft dus nog niet gewerkt voor Scepter), bewaren wij uw bemiddelingsgegevens (CV, correspondentie omtrent de sollicatie, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) maximaal 4 weken zonder uw toestemming en maximaal 1 jaar met uw toestemming.

Indien u werkt of heeft gewerkt voor Scepter Arbeidsbemiddeling & Advies zijn uw gegevens (NAW-gegevens, BSN, salarisafspraken, datum indiensttreding, verlof, pensioengegevens) beschikbaar tot 7 jaar na einde dienstverband. Na deze termijn worden al uw persoonsgegevens vernietigd.

Wat zijn uw rechten?

Voor Scepter Arbeidsbemiddeling & Advies is het belangrijk dat u gebruik kan maken van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht op;

 1. Inzage van uw persoonsgegevens;
 2. Correctie van uw persoonsgegevens als gegevens niet juist of actueel zijn;
 3. Verwijdering van uw persoonsgegevens;
 4. Overdraagbaarheid van gegevens;
 5. Het intrekken van de door u verleende toestemming;
 6. Het indienen van een klacht bij de AP (Autoriteit Persoonsgegevens).

Wanneer u gebruik wenst te maken van een van onze diensten kunt u contact met ons opnemen via planning@scepter-bv.nl. Voordat wij uw verzoek in behandeling kunnen nemen zijn wij verplicht uw Identiteit te controleren.

Beveiliging

Scepter Arbeidsbemiddeling & Advies vindt het van belang dat uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen. Scepter neemt passende (voorzorgs)maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze hebben betrekking tot organisatorische, fysieke, administratieve en technische maatregelen.

Indien Scepter Arbeidsbemiddeling & Advies noodzakelijk gegevens verstrekt aan bedrijven die namens Scepter diensten of opdrachten uitvoert, is Scepter Arbeidsbemiddeling & Advies met hen overeengekomen

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoedelijk) datalek

Mocht u vragen, opmerkingen of klachten hebben over de bescherming van uw persoonsgegevens door Scepter Arbeidsbemiddeling & Advies, kunt u contact met ons opnemen via de e-mail planning@scepter-bv.nl. Wij zijn ook telefonisch voor u bereikbaar via 040 30 98 108.

Binnen Scepter Arbeidsbemiddeling & Advies is een functionaris aangesteld die toeziet op de toepassing en tevens naleving van de privacy gegevens. Contactgegevens van deze persoon zijn: jop.vermeulen@scepter-bv.nl

Wijzigingen privacy verklaring

Scepter Arbeidsbemiddeling & Advies kan ten allen tijde wijzigingen aanbrengen in dit privacy verklaring door een aangepaste versie te plaatsen op de website. Om op de hoogte te blijven van de privacy verklaring raden wij aan deze regelmatig te bekijken. Deze versie is opgesteld in januari 2022.